Izvješća o radu društva osmica karlovac

Izvješće o radu za 2018. godinu

Udruga Osmica osnovana je na Međunarodni dan planina 11.12.2014.g. te na jesen slavimo 5. obljetnicu rada. Iz godine u godinu bilježimo porast aktivnosti te smo među planinarima a i u Gradu Karlovcu prepoznati kao pouzdani partneri i jedni od nositelja promocije planinarstva u gradu Karlovcu. Društvo je u 2018.g. i dalje punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice a članovi smo i udruge Via Dinarica Croatia. Naši vodiči usko surađuju i članovi su Stanice planinarskih vodiča Zagreb a pojedini članovi aktivni su spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Karlovac i Zagreb. U 2018.g. društvo je brojalo 77 članova. Redovito su održavani sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci koje trenutno održavamo četvrtkom u prostorima Trgovačko-ugostiteljske škole u Radićevoj ulici. Uprava društva intenzivno je radila i još radi na pronalaženju vlastitih prostorija za društvo a rješenje tog problema je vrlo blizu. Organizacijski smo u potpunosti ustrojili rad društva, a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula se Mira Valio, a o knjigovodstvenom IPS servis d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2018.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge. Tijekom 2018.g. aktivne su bile Speleološka i Vodička sekcija dok zbog zdravstvenih problema voditelja u radu stagnirale su Obiteljska i Foto sekcija. Detaljnije o aktivnostima pojedinih sekcija u izvještajima pročelnika.

Tijekom 2018.g. dio aktivnosti usmjeren je na provođenje projektnih zadataka koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Tako smo u djelo proveli 12 projekata a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Gradu Karlovcu, Gradskim tvrtkama: Čistoća, Inkasator, Gradska toplana i Hostel Karlovac, udrugama Hyla i ADIPA, JU Natura Viva, Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, Gradu Crikvenici te Hrvatskom planinarskom savezu.

Dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove. Tako je u 2018. organizirana Opća planinarska i Mala planinarska škola Klinci i Klinceze, nekoliko zajedničkih vježbi za vodiče i speleologe te se prisustvovalo na tečajevima i seminarima u organizaciji HPS-a. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološko obrazovanje i međunarodnu suradnju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Od naših zapaženijih aktivnosti u 2018.g. izdvojili bi Prečicu preko šanca, SpeleoFilmFestival, izložbu 60.godina organizirane speleologije u gradu Karlovcu, radionice za djecu u G.K. Ivan Goran Kovačić, izgradnju planinarske poučne staze Učimo i rastimo s prirodom te male alpinističke stijene u Hostelu Karlovac u Selcu. Sve te aktivnosti doprinose vidljivosti društva u planinarskoj zajednici te u Gradu Karlovcu. Posebno bi pohvalili i našu članicu Miru Valio koja je u 2018.g. primila Najviše priznanje Hrvatske planinarske obilaznice za prolaz 150 kontrolnih točaka.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice, facebook profila koji prati 1675 korisnika, a sudjelovali smo i u nizu emisija na Trend radiu te TV4R. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. U 2018.g. tiskane su i majice društva.

Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo sve postavljene ciljeve, a i puno više od toga te posebno hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju.

Izvješće o radu speleološke sekcije SPELEO8 za 2018. godinu

U 2018. godini, speleološka sekcija brojala je desetak aktivnih članova, od čega tri instruktora speleologije, dva speleologa te speleološke pripravnike. Sastanci su održavani povremeno u sklopu društvenih sastanaka a pročelnik je bio Damir Basara. Tijekom godine redovito smo održavali komunikaciju te sudjelovali u radu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza.

Od aktivnosti sekcije u 2018.g. bilježimo:

 • Preko 50 terenskih izlazaka s ciljem istraživanja ili monitoringa speleoloških objekata.
 • Postavljanje izložbe 60. godina organizirane speleologije u gradu Karlovcu u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić.
 • Organizacija tradicionalne Prečice preko šanca povodom rođendana Grada Karlovca.
 • Prezentacija speleologije na Danima špilje Vrlovke u Kamanju.
 • Organizaciju SpeleoFilmFestivala 2018.g.
 • Prisustvovanje Skupu speleologa Hrvatske 2018.g.
 • Suradnju u izradi CRO Speleo baze podataka – tj. katastra speleoloških objekata Republike Hrvatske.
 • Organizaciju ili prisustvovanje stručnim ili znanstvenim istraživanjima i projektima:
  • Tjedan prirodoslovlja na otoku Korčuli.
  • Praćenje ekoloških značajki Špilje Vrlovke i rekognosciranje speleoloških objekata u bližoj okolici.
  • Speleološko i speleoronilačko istraživanje i izrada topografskog nacrta i 3d modela speleološkog objekta – lokaliteta Mrtvo more na otoku Lokrumu.
  • Monitoring značajnih speleoloških objekata PP Biokovo. 
  • Nastavak istraživanja i monitoring kaverni u tunelu Sv.Ilija u PP Biokovo. 
  • Istraživanje hibernacijske kolonije šišmiša u špilji Uviraljci i jami Suhodolki na Papuku.
  • Valorizacija speleoloških objekata na području planiranog NP Treskavica-Igman-Bjelašnica-Kanjon Rakitnice, BiH.
  • Interdisciplinarna znanstvena ekspedicija Crveno jezero 2018.
  • Speleološka i speleoronilačka istraživanja špilje Miljacke u NP Krka
  • Međunarodna speleološka i znanstveno istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2018., Livanjsko polje BiH.

Od edukativnih aktivnosti tijekom 2018. organizirali smo ili sudjelovali na nekoliko radionica za djecu i mlade te na seminarima Komisije za speleologiju. Također pojedini članovi su aktivni u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja te sudjeluju u školovanju budućih speleospašavatelja. Za potrebe rada sekcije u 2018. nabavljena je i nova oprema sukladno potrebama članova.

Izvješće Nadzornog odbora za 2018.g.

Nadzorni odbor Društva u sastavu: Lidija Basara i Slaven Vnučec, temeljem članka 29. i 35. Statuta Društva nadzirao je tijekom 2018. godine rad Društva posebno sa težištem na:

 • Zakonitosti rada, poštivanju statutarnih odredbi i programskih načela, te provedbi odluka donesenih na sjednici Izvršnog odbora Društva,
 • Zakonitosti trošenja financijskih sredstava Društva.

Ovaj nadzor provođen je sudjelovanjem na sjednicama Izvršnog odbora Društva i povremenim uvidom u administrativno i financijsko poslovanje Društva, a detaljan pregled financijskog poslovanja i Financijskog izvješća za 2018. godinu obavljen je dana 17. veljače 2019. godine.

 • Uvidom u dokumente Društva ustanovili smo da se rad Društva odvijao u skladu sa zakonskim propisima, te da se vodi sva propisana dokumentacija.
 • Također utvrdili smo da se uredno vodi Matična knjiga članova učlanjenih u Društvo, te da je na dan 31.prosinca 2018. godine Društvo brojalo 77 članova. Sva dokumentacija o članovima Društva i izletima uredno je arhivirana, sukladno svim važećim zakonskim propisima.
 • Pregledom financijsko-materijalnog poslovanja Društva utvrdili smo da je način vođenja i rad blagajne bio u skladu sa Zakonom i odlukama Izvršnog odbora, kao i vođenje svih ostalih administrativno-financijskih poslova. Svi izlazni računi izdavani su na vrijeme, a ulazni uredno plaćani što je moguće vidjeti uvidom u Financijsko izvješće za 2018. godinu.
 • Kao zaključak ukupnog pregleda knjigovodstvenog i blagajničkog poslovanja i Financijskog izvješća Društva za 2018. godinu utvrdili smo da je Društvo u 2018. godini ostvarilo:
  • Ukupne prihode u iznosu od 79.889,48 kn
  • Ukupne rashode u iznosu od 73.282,94 kn
  • Stanje blagajne na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 2082,99 kn, a stanje na računu Društva 24.518,60 kn.
 • Pozivi na sjednice Izvršnog odbora slani su na vrijeme, a zapisnici su uredno vođeni, ovjereni i arhivirani. Odluke su donošene pravovaljano i provođene uredno i na vrijeme.
 • Tokom 2018. godine nije bilo primjedbi na rad Izvršnog odbora ili bilo kojeg segmenta Društva.

Nadzorni odbor zaključuje da je „Osmica“, društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Karlovac u cijelosti djelovalo u skladu sa zakonima, Statutom i odlukama Izvršnog odbora.

Izvješće o radu za 2017. godinu

U 2017.g. društvo Osmica bilo je punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice te je u 2017.g. brojalo 84 člana, od kojih je trećina mladih i djece na što smo izrazito ponosni. Redovito su održavani sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci koje trenutno održavamo četvrtkom u prostorima Trgovačko-ugostiteljske škole u Radićevoj ulici. Uprava društva intenzivno je radila i još radi na pronalaženju vlastitih prostorija za društvo a rješenje tog problema je vrlo blizu. Organizacijski smo u potpunoti ustrojili rad društva, a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula se Mira Valio, a o knjigovodstvenom IPS servis d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2017.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran daljnji rad udruge.

Tijekom 2017.g. aktivne su bile Obiteljska, Foto, Speleološka i Vodička sekcija. Posebno treba istaknuli rad vrlo aktivne speleološke sekcije koja svojim aktivnostima ostavlja dubok trag u karlovačkoj i hrvatskoj speleologiji. Tijekom 2017.g. speleolozi su istražili ili posjetili čak 70 speleoloških objekata te sudjelovali na nekoliko većih speleoloških istraživanja ili ekspedicija a organizirali su i Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta za sve hrvatske speleologe. Vodiči su organizirali 18 izleta a članovi su u vlastitoj organizaciji planinarili diljem Lijepe naše. Iz rada Vodičke sekcije treba istaknuti i organizaciju odlaska na Dane hrvatskih planinara na Mljet gdje su se našem izletu priključili planinari iz 6 planinarskih društava iz Karlovca i okolice kao i organizaciju pohoda na Komove i Prokletije u Crnoj Gori. U suradnji sa PD Crvene stijene iz Cetingrada vodiči su sudjelovali i u uređenju trase Koranskog planinarskog puta. Od samostalnih uspona naših članova vrijedi spomenuti uspon na najviši vrh Dolomita, Punta Penia na Marmoladi visine 3343m.

Tijekom 2017.g. dio aktivnosti usmjeren je na provođenje projektnih aktivnosti koje su na natječajima prepoznali razni donatori. Tako smo u djelo proveli 7 projekata a ovim putem zahvaljujemo donatorima: Gradu Karlovcu, Gradskim tvrtkama: Zelenilo, Gradska toplana i Hostel Karlovac te Hrvatskom planinarskom savezu.

Dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove. Tako je u 2017. organizirana planinarska i speleološka škola, nekoliko zajedničkih vježbi za vodiče i speleologe te se prisustvovalo na tečajevima i seminarima u organizaciji HPS-a. Nažalost Mala planinarska škola u 2017.g. nije održana što zbog manjka interesa, što zbog privatnih poslova voditelja tog programa. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije a Damir Basara dužnost koordinatora za speleološko obrazovanje i međunarodnu suradnju pri Komisiji za speleologiju HPS-a.

Našem gradu i Karlovčanima, na ponos, radost i sreću naših najmlađih, tijekom godine smo priredili cijeli niz raznovrsnih događanja. Tako smo organizirali Prečicu preko šanca, Speleo Film Festival, izložbu:“60. godina organizirane speleologije u gradu Karlovcu“ autora Mirana Barjakovića, u suradnji s odjelom za djecu predškolskog uzrasta gradske knjižnice I.G.Kovačić, OŠ Mahično te PŠ Tounj u djelo smo proveli 6 radionica s planinarskom, speleološkom i ekološkom tematikom, a održali smo i nekoliko edukativnih predavanja za građane grada Karlovca. Tako smo sudjelovanjem u „životu“ našega grada dali doprinos i podizanju kvalitete života naših sugrađana.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice, facebook profila koji prati 1610 korisnika, a sudjelovali smo i u nizu emisija na Trend radiu te TV4R. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. Za istaknuti je promotivne aktivnosti oko organizacije SpeleoFilmFestivala gdje je najavu Festivala na nekoliko stranica objavio i Europski speleološki magazin.

Eto što reći na kraju, iza nas je uspješna godina, a pred nama veliki planovi i izazovi. Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo sve postavljene ciljeve, a i puno više od toga te posebno hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju, svi ste dobrodošli uz naš nezaobilazni živite slobodno…

Izvješće o radu za 2016. godinu

S obzirom da naša Osmica postoji svega nešto više od dvije godine možemo biti ponosni, i vrlo zadovoljni radom društva u 2016.g. Prije uobičajenih samokritičkih osvrta na naš rad svi zajedno moramo biti svjesni upravo te činjenice da smo jedno „mlado još neuigrano“ društvo sa velikim željama. Veliki broj mladih članova i raznovrsnih aktivnosti te veliki entuzijazam članova i ljubav prema planinarstvu i svim njegovim segmentima naravno da dovodi i do sitnijih propusta i grešaka u koracima. Vrijeme, upornost, mladost i želja čimbenici su koji garantiraju naš uspjeh i daljnju uzlaznu putanju rada našeg društva u budućnosti. Da se uvijek može bolje, naravno da se može, a uprava društva će uvijek pokušavati izbalansirati želje, potrebe i mogućnosti članova na zadovoljstvo svih nas. U cijelom tom procesu dobro došao je svaki oblik pomoći te se nadamo da će se veći broj članova aktivno uključiti u rad Društva.

A što smo postigli u protekloj godini?

Društvo Osmica bilo je punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice te je u 2016.g. brojalo 148 članova, od kojih 44 mladih i djece na što smo izrazito ponosni. Redovito su održavani sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci koje trenutno održavamo četvrtkom u prostorima Trgovačko-ugostiteljske škole u Radićevoj ulici. Uprava društva intenzivno je radila i još radi na pronalaženju vlastitih prostorija za društvo a rješenje tog problema nazire se na horizontu. Organizacijski smo u potpunoti ustrojili rad društva, a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula se Mira Valio, a o knjigovodstvenom IPS servis d.o.o. Financijsko poslovanje društva tijekom 2016.g. bilo je zadovoljavajuće i stabilno a svojim radom članovi društva su akumulirali određena sredstva za siguran rad udruge.

Tijekom 2016.g. aktivirali smo rad Obiteljske i Foto sekcije a otprije u društvu su aktivne još Speleološka (Speleo8) i Vodička sekcija. Posebno treba istaknuli rad vrlo aktivne speleološke sekcije koja svojim aktivnostima ostavlja dubok trag u karlovačkoj i hrvatskoj speleologiji. Tijekom 2016.g. speleolozi su istražili ili posjetili čak 83 speleološka objekta i sudjelovali na dvije speleološke ekspedicije. Vodiči su organizirali 8 društvenih izleta a članovi su u vlastitoj organizaciji planinarili diljem Lijepe naše. Obiteljska sekcija imala je zapažene izlete a najistaknutiji je Vlakom u Kamačnik sa 73 sudionika.

Dobar dio naših aktivnosti odnosio se i na edukaciju i razne edukativne programe za članove. Tako je u 2016. organizirana prva speleološka škola, nekoliko zajedničkih vježba za vodiče i speleologe te se prisustvovalo na 2 tečaja i seminara u organizaciji HPS-a. Nažalost Opća planinarska škola i Mala planinarska škola u 2016.g. nisu održane što zbog manjka interesa, što zbog privatnih poslova voditelja tih programa. Matija Horvatin i Miran Barjaković položili su ispit za naziv Speleolog KS HPS-a. Za istaknuti je i rad naših članova u međunarodnim i nacionalnim speleološkim organizacijama. Tako Dinko Novosel obnaša dužnost predsjednika Europske speleospasilačke federacije a Damir Basara je obnašao dužnost pročelnika Komisije za speleologiju HPS-a. Našem gradu i Karlovčanima, na ponos, radost i sreću naših najmlađih, tijekom godine smo priredili cijeli niz raznovrsnih događanja. Tako smo organizirali Prečicu preko šanca, Speleo Film Festival, sadili smo vrt u knjižnici, u suradnji s odjelom za djecu predškolskog uzrasta gradske knjižnice I.G.Kovačić i OŠ Mahično u djelo smo proveli 4 radionice s planinarskom tematikom, aktivno smo surađivali u inicijativi Sačuvajmo Koranu zajedno, a održali smo i nekoliko edukativnih predavanja za građane grada Karlovca. Tako smo sudjelovanjem u „životu“ našega grada dali doprinos i podizanju kvalitete života naših sugrađana.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice, facebook profila koji prati 1540 korisnika, a sudjelovali smo i u nizu emisija na Trend radiu. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo putem oglasnog ormarića društva u Radićevoj ulici informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima.

Eto što reći na kraju, iza nas je uspješna godina, a pred nama veliki planovi i izazovi. Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo sve postavljene ciljeve, a i puno više od toga te posebno hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju, svi ste dobrodošli uz naš nezaobilazni živite slobodno…

Izvješće o radu za 2015. godinu

Pred nešto više od godine dana, obilježavajući Međunarodni dan planina, 11. prosinca 2014. godine osnovana je Osmica – društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti, Karlovac. Društvo je osnovalo 10 entuzijasta s ciljem promocije planinarstva, planinarske edukacije, sportskog penjanja, speleologije, zaštite prirode i očuvanja prirodoslovnih vrijednosti u gradu Karlovcu i Republici Hrvatskoj.

Kada pogledamo unazad godinu dana i sjetimo se prvih sastanaka u Ribarskoj kući, skromno postavljenih ciljeva i teških početaka punih klipova pod kotačima, ponosno možemo reći da smo uspješno na noge podigli društvo koje dostojno prezentira i promiče karlovačko planinarstvo.

A što smo sve postigli u tih nešto više od godinu dana?

Nakon početnih administrativnih obaveza i poslova oko registracije društvo je postalo punopravni član Hrvatskog planinarskog saveza i Karlovačke sportske zajednice te je u 2015.g. brojalo 173 člana, od kojih 55 mladih i djece na što smo izrazito ponosni. Redovito su održavani sastanci Izvršnog odbora i društveni sastanci koje trenutno održavamo četvrtkom u prostorima Trgovačko-ugostiteljske škole u Radićevoj ulici. Uprava društva intenzivno radi na pronalaženju vlastitih prostorija. Organizacijski smo ustrojili rad društva, a upravu društva su sačinjavali: Vitomir Murganić (predsjednik i član IO), Mira Valio (dopredsjednik i član IO), Damir Basara (tajnik i član IO), Miran Barjaković (član IO) i Katarina Vnučec (član IO). O financijsko-računovodstvenom poslovanju društva brinula se Mira Valio, a o knjigovodstvenom IPS servis d.o.o.

Tijekom 2015.g. aktivirali smo rad speleološke sekcije (Speleo8) i vodičke sekcije, a foto sekcija i sekcija Klinci i Klinceze su u osnivanju. Glavnina naših aktivnosti odnosila se na edukaciju i razne edukativne programe pa je tako 6 članova završilo tečaj za planinarskog vodiča A standarda, održali smo Prvu opću planinarsku školu koju je uspješno završilo 12 polaznika, a sudjelovali smo i na zajedničkoj vježbi vodiča stanica planinarskih vodiča Karlovac i Rijeka te na dva edukativna seminara Komisije za speleologiju HPS-a. Poseban ponos Osmice je planinarska grupa „Klinci i Klinceze“ koja okuplja djecu predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole s roditeljima. U pet godina, koliko grupa postoji, održano je pet Malih planinarskih škola kroz čiji program je, u više od pedeset izleta, prošlo preko stotinu djece. Od osnivanja Osmice održane su dvije male planinarske škole Klinci i Klinceze, a grupa koja je okupljena oko aktivnosti malih planinara broji preko stotinu članova.

Pored edukativnih aktivnosti tijekom 2015.g. puno smo planinarili i istraživali pa smo za naše članove organizirali brojne izlete, a naši članovi su i samostalno obišli veliki broj vrhova. Speleološka sekcija organizirala je istraživačku ekspediciju na Srednji Velebit, a tokom godine sudjelovali su i na nekoliko istraživačkih projekata te samostalno proveli niz istraživačkih akcija u podzemlje karlovačke županije. Detaljnije o aktivnostima vodiča i naših speleologa u njihovim izvješćima.

Našem gradu i Karlovčanima, na ponos, radost i sreću naših najmlađih, tijekom godine smo priredili cijeli niz raznovrsnih događanja. Tako smo organizirali Prečicu preko šanca, Speleo Film Festival, sadili smo jorgovane ispred knjižnice, u suradnji s odjelom za djecu predškolskog uzrasta gradske knjižnice I.G.Kovačić u djelo smo proveli 4 radionice s planinarskom tematikom, aktivno smo surađivali u inicijativi Sačuvajmo Koranu zajedno, a održali smo i nekoliko edukativnih predavanja za građane grada Karlovca. Tako smo sudjelovanjem u „životu“ našega grada dali doprinos i podizanju kvalitete života naših sugrađana.

Od promotivnih aktivnosti rad društva uspješno smo prezentirali putem naše web stranice koja je imala preko 35000 pregleda iz 103 zemlje svijeta, facebook profila koji prati 1380 korisnika, a sudjelovali smo i u nizu emisija Društvena perspektiva na Trend radiu. O našim aktivnostima uredno su izvješćivali svi regionalni, a i neki nacionalni mediji i web portali. Također smo u Radićevoj ulici postavili oglasni ormarić društva gdje smo informirali članstvo i građane o našem radu i aktivnostima. Na Skupu speleologa Hrvatske rad naših speleologa prezentiran je kroz dva stručna predavanja i tri tematska postera. Kako bi sve naše aktivnosti bile primjećene, posebno bi se zahvalili AB studio design-u Barjaković koji su svojom maštom i originalnošću dali poseban „štih“ vizualnoj prepoznatljivosti našega društva.

Eto što reći na kraju, iza nas je uspješna godina, a pred nama veliki planovi i izazovi. Hvala svima koji su pomogli da ostvarimo sve postavljene ciljeve, a i puno više od toga te posebno hvala Gradu Karlovcu i ostalim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti. Pozivamo sve da prate naš rad i dalje, ako još niste učlanite se, uključite se i sudjelujte u našim aktivnostima, srodne udruge i planinarska društva od srca pozivamo na suradnju, svi ste dobrodošli uz naš nezaobilazni živite slobodno…