Mrtvo more: geomorfološki i kulturološki fenomen hrvatskog krša


U najnovijem broju časopisa Speleolog, glasila Speleološkog odsjeka HPD Željezničar i Speleološkog kluba Željezničar, ujedno i najstarijem hrvatskom časopisu specijaliziranom za speleologiju, objavljen je rad:

BASARA, D., OZIMEC, R., 2020: Mrtvo more: geomorfološki i kulturološki fenomen hrvatskog krša, Speleolog, Vol 68, No.1 2020, str. 58-65, Zagreb.

Rad možete skinuti OVDJE i tako doznati brojne zanimljivosti o otoku Lokrumu.

Autori


Sažetak

Lokrum je otok u sastavu grada Dubrovnika, zaštićen još od 1948. kao Posebni rezervat šumske vegetacije, kojima upravlja JU Rezervat Lokrum. U okviru ekološke mreže Natura 2000 Lokrum je registriran pod brojem HR4000017, kao Područje očuvanja vrsta i staništa (POVS), na osnovi 8 staništa, od kojih je jedno Potopljene i dijelom potopljene špilje (8330). Kao i većina jadranskih otoka, Lokrum ima jednostavnu geološku strukturu, građenu od dobro slojevitih vapnenačko-dolomitnih stijena, starih oko 85 milijuna godina. Geomorfološki su zapadna i južna obala tektonski povišene, uz obalne litice visoke preko 30 m, dok su istočna i sjeverna niže i pristupačnije. Svojevrsni geomorfološki fenomen je Mrtvo more, morsko jezero na otoku, povezano podzemnim kanalom s otvorenim morem. Prirodoslovna istraživanja sežu u davnu prošlost, a intenziviraju se u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća. Iako se neki krški fenomeni i špilje spominju ili su prikazani na topografskim kartama i razglednicama, speleološka istraživanja su u potpunosti izostala. Nakon detaljnih speleoloških istraživanja, utvrđena je djelomično poplavljena morska špilja, duljine 22 m i dubine 15 m, nastala abrazivno-korozijskim djelovanjem mora na predisponiranu tektonsku pukotinu.


Abstract

Lokrum isl. is part of Dubrovnik town, protected as Special Forest Vegetation Reserve since 1948 and managed by the Public Institution Reserve Lokrum (PIRL). Within the Natura 2000 Ecological Network, Lokrum is one of the Sites of Community Importance (SCI), registered under identification number (IB) HR4000017, based on 8 habitat types. One is Submerged or partially submerged sea caves (8330). Like main Adriatic islands, Lokrum has a simple geological structure, built of well-layered limestone-dolomite rocks, about 85 million years old. Geomorphologically, the western and southern coasts are tectonically elevated, somewhere form coastal cliffs over 30m high, while the eastern and northern are lower and more accessible. The peculiar geomorphological phenomenon is the Dead Sea, a sea lake in the Island, connected to the open sea by an underground channel. The natural history researches dates to the ancient past, especially intensive in the second half of the 19th and early 20th centuries. Although some karst phenomena and caves are mentioned in some articles, displayed on topographic maps and postcards, speleological research completely absent. After detailed speleological research, Dead sea is a partly flooded sea cave 22m long and 15m deep, formed by abrasion-corrosion effects of the sea on predisposed fault crack.