Markacijska sekcija

Markacijska sekcija je stručno osposobljena i organizirana za obilježavanje i održavanje planinarskih puteva o kojima skrbi društvo. Svi markacisti školovani su na tečajevima koje organizira i provodi Komisija za planinarske puteve HPS-a. U društvu je trenutno aktivno 6 markacista.


Ciljevi sekcije su briga o izgradnji, obilježavanju, čuvanju i održavanju planinarskih putova, stručno osposobljavanje i usavršavanje markacista, izrada vodiča, planinarskih zemljovida i drugih planinarskih stručnih publikacija, izdavanje dnevnika, izrada priznanja i organiziranje postavljanja žigova na planinarskim obilaznicama, i dr.

Društvo skrbi ili pomaže u održavanju: Koranskog planinarskog puta, Planinarske obilaznice Petrova gora i planinarske staze Karlobag – Baške Oštarije.Komisija za planinarske putove HPS-a

Komisija za planinarske putove skrbi o uređenju, obilježavanju i održavanju planinarskih putova u hrvatskim planinama. Komisija provodi tečaje za markaciste te vodi registar planinarskih putova, obilaznica i markacista. Aktivno surađujući s planinarskim udrugama i markacistima Komisija pomaže u njihovom angažmanu na održavanju putova i signalizacije te u opremanju kontrolnih točaka planinarskih obilaznica. Komisija također vodi brigu o Hrvatskoj planinarskoj obilaznici i Velebitskom planinarskom putu te planinarima koji ispune uvjete obilaska izdaje zaslužena priznanja.

Obveze markacista su:

  • sudjelovati na označavanju, uređivanju i održavanju planinarskih putova u organizaciji planinarske udruge, županijskog/gradskog planinarskog saveza ili HPS-a;
  • pridržavati se pravila označavanja planinarskih putova koja su propisana priručnikom »Planinarski putovi«,
  • Pravilnikom i drugim aktima Komisije;
  • odnositi se pažnjom dobrog domaćina prema materijalima i sredstvima za rad;
  • paziti da prilikom rada svojim postupcima ne prouzroči štetu na privatnim i javnim dobrima, organizatoru
  • akcije ili korisniku planinarskih putova;
  • brinuti o zaštiti prirode i ekološkom zbrinjavanju otpada tijekom i nakon svake akcije;
  • udjelovati na seminarima i drugim oblicima stručnog usavršavanja;
  • nositi iskaznicu markacista sa sobom pri svakoj markacijskoj akciji